Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

 

1. Provozovatelem internetového obchodu „shop.kmenta.cz“ je Kmenta Book s.r.o.

IČO: 19596600, DIČ: CZ19596600 se sídlem Příčná ulice 1892/4 Praha 1, tel.: 732547389, e-mail: shop@kmenta.cz, dále jen prodávající.

2.  Níže uvedené obchodní podmínky vymezují práva, povinnosti a vztahy mezi prodávajícím a kupujícím internetového obchodu „e-shop Jaroslav Kmenta“, které jsou pro obě strany závazné.

3. K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dojde poté, co kupující odesláním objednávkového formuláře zašle prodávajícímu objednávku na uvedené zboží, za uvedenou cenu, včetně uvedených případných dopravních nákladů a prodávající potvrdí její přijetí. Kupující odesláním objednávkového formuláře potvrzuje, že souhlasí s obchodními, platebními a dodacími podmínkami a reklamačním řádem, a to ve znění platném v momentě odeslání objednávky.

4. Kupující je povinen uvádět do objednávkového formuláře přesné a pravdivé údaje. Přijatá objednávka je po zpracování prodávajícím potvrzena emailovou zprávou s přiloženou kupní smlouvou a informací o termínu dodání zboží. Kupující je povinen zkontrolovat správnost a úplnost údajů v potvrzené objednávce, a pokud zjistí rozpor se skutečností, musí neprodleně kontaktovat prodávajícího a na případný rozpor v objednávce ho upozornit.

5. Prodávající si vyhrazuje právo kupujícího telefonicky kontaktovat za účelem ověření nebo upřesnění objednávky, zejména pokud jde o chybějící či nepřesné údaje.

V případě vyprodání skladových zásob může dojít ke zpoždění dodávky objednaného zboží. Nedodá li prodávající objednané zboží kupujícímu ani do 3. kalendářních týdnů je prodávající povinen kupujícího o zpoždění dodávky informovat, a pokud kupující nebude souhlasit s náhradním termínem dodávky, má právo od smlouvy odstoupit.

6. Prodávající garantuje ceny platné v okamžiku objednání – pokud tedy dojde mezi odesláním objednávky a doručením zboží ke změně ceny, platí vždy cena uvedená v již uskutečněné objednávce.

7.  Prodávající má právo na zrušení objednávky v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným. Prodávající musí kupujícího o této situaci neprodleně informovat. V případě, že kupující již provedl úhradu části nebo celé ceny zboží a prodávající není schopen zajistit dodání objednaného zboží, prodávající musí neprodleně vrátit přijatou částku odpovídající ceně nedodaného zboží kupujícímu a případných nákladů na dopravu.

8. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat na kupujícím uhrazení přiměřené zálohy. Zálohy se týkají především zboží, které je dodáváno v úpravě podle přání zákazníka a požadovaná záloha může činit maximálně 20% z ceny zboží. Zálohová faktura bude vystavena elektronicky a zaslána kupujícímu e-mailem (zpravidla s potvrzením objednávky a kupní smlouvou), bude obsahovat veškeré iniciály prodávajícího včetně čísla účtu, na který má být záloha za objednané zboží uhrazena. Po uhrazení celé zálohy na účet prodávajícího začíná běžet dodací lhůta. Částka uhrazené zálohy bude kupujícímu při předání zboží odečtena z celkové ceny za zboží a bude mu předána konečná faktura.

9. Kupní cena zboží je považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti řidiči při dodání na dobírku.

10. Vystavená faktura slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení ceny, pokud není dohodnuto jinak.

11. Vyplněním objednávkového formuláře internetového obchodu „e-shop Jaroslav Kmenta“ dává kupující souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů a jeho nákupů. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje zákazníků bude chránit před zneužitím a nebude je poskytovat třetím osobám.

 

12. Platební podmínky (způsoby úhrady zboží)

 

 I. Převodem na účet před dodáním zboží

Při bezhotovostní platbě převodem na účet bude kupujícímu nejprve vystavena proforma faktury na celou cenu zboží, která bude zaslána elektronicky mailem. Proforma faktury bude obsahovat veškeré iniciály prodávajícího včetně čísla účtu na který má být celková cena za zboží uhrazena. Po uhrazení celé ceny zboží na účet prodávajícího vystaví konečnou fakturu a začíná běžet dodací lhůta. Pro platební styk používáme Českou spořitelnu. 

 II. Platební kartou před dodáním zboží

Při platbě kartou přes platební bránu bude kupujícímu nejprve vystavena proforma faktury na celou cenu zboží, která bude zaslána elektronicky mailem. Proforma faktury bude obsahovat veškeré iniciály prodávajícího. Po uhrazení celé ceny zboží na účet prodávajícího vystaví konečnou fakturu a začíná běžet dodací lhůta. Používáme platební bránu ShoptetPay.

 

 

Dodací podmínky

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v potvrzené objednávce.

Zboží je podle typu a velikosti zasíláno přes přepravní služby Zásilkovny. U objednávek je účtováno dopravné podle: hodnoty objednávky, hmotnosti, místa doručení a případně zvoleného přepravce.

Termín dodání zboží je závislý na tom, jedná-li se o skladovou položku nebo o zboží na zakázku. Po přijetí každé objednávky je kupujícímu potvrzen termín dodání zboží.

K převzetí zboží kupujícím dochází převzetím od dopravce.

 

Záruční doba

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením či živelnými pohromami.

Záruční doba pro koncové spotřebitele (občany) je 24 měsíců ode dne převzetí zboží, pokud není na obale výrobku uvedena jiná záruční doba, potom platí záruční lhůta uvedená na obale výrobku.

Záruční doba pro podnikatelské subjekty (živnostníky, právnické osoby, atd.) je 6 měsíců ode dne převzetí zboží, pokud není na obale výrobku uvedena kratší záruční doba než 6 měsíců, potom platí záruční lhůta uvedená na obale výrobku.

 

Reklamační řád

Případné reklamace jsou vyřizovány v souladu s Občanským zákoníkem a se Zákonem o ochraně spotřebitele. Při uplatňování reklamace je kupující povinen prokázat, že dané zboží zakoupil v našem e-shopu: www.shop.kmenta.cz a reklamované zboží dodat prodávajícímu společně s popisem reklamované vady – viz reklamační formulář.

Reklamace jsou vyřizovány osobně u prodejce po předchozím smluvení schůzky, nebo prostřednictvím přepravce, kdy je reklamované zboží zasláno společně s popisem závady a doložením data nákupu, případným záručním listem prodávajícímu, který ji vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů od jejího uplatnění. O vyřízení reklamace prodávající kupujícího vyrozumí textovou formou.

 

Odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků dálkové komunikace

Je-li kupujícím spotřebitel (nikoliv podnikatelský subjekt) má podle Občanského zákoníku právo bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a to do 14 dní od převzetí zboží a zboží vrátit nejpozději do14 dní od odstoupení od smlouvy.

Pokud se kupující rozhodne zboží v uvedené lhůtě vrátit, musí zboží poslat do 14 dní od odstoupení od smlouvy (určující je datum odeslání) zpět prodejci za těchto podmínek:

 •   prodejci musí být doručeno písemné odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky – viz vzorový formulář pro odstoupení.
 •   před navrácením zboží je nutné o tomto prodávajícího informovat a dohodnout formu navrácení zboží
 •   kupující musí doložit, že zboží bylo zakoupeno v e shopu www.shop.kmenta.cz
 •   zboží nesmí být poškozené, ani jinak znehodnocené a nesmí mít žádné vady
 •   zboží musí být kompletní
 •   zboží musí být dobře zabalené proti poškození během přepravy
 •   zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky budou odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou kupujícímu navráceny peníze za zboží nejpozději do 14 dnů po fyzickém obdržení zboží. Náklady spojené s vrácením zboží prodejci při odstoupení od smlouvy nese kupující. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nemůže prodávající odstoupení od spotřebitelské smlouvy akceptovat a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

 

Řešení spotřebitelských sporů mimosoudní cestou

Je li kupující v pozici spotřebitele a pokud by mezi ním a prodávajícím došlo ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz”.

 

Ochrana osobních údajů

Prodávající se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě kupní smlouvy Kupujícím poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Kupující je oprávněn vznést vůči prodávajícímu, jakožto správci osobních dat vznést dotaz či požadavek k jeho zpracování osobních údajů k čemuž může využít vzorový formulář – žádost subjektu údajů.

  

Ochrana osobních údajů GDPR

Fyzická osoba Jaroslav Kmenta, IČO: 71369350 / DIČ: CZ6902160991, se sídlem Dobrovského 724, Nymburk 288 02, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném u na Městském úřadě Nymburk, jakožto provozovatel internetového obchodu www.shop.kmenta.cz (dále jen „Jaroslav Kmenta“), jakožto správce osobních údajů, si Vás tímto, jako tzv. subjekty údajů, dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Jaroslava Kmenty, včetně rozsahu Vašich práv souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů.

Jaké osobní údaje o Vás Jaroslav Kmenta zpracovává:

Jaroslav Kmenta zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů osobní údaje, které Jaroslav Kmenta poskytujete v souvislosti s nákupem zboží či využíváním služeb (např. v rámci objednávky zboží v e-shopu, přihlášením se k odběru newsletterů  či při reklamaci zboží ). Jedná se o tyto osobní údaje:

 •        Jméno a příjmení
 •        E-mailová adresa
 •        Telefonní číslo
 •        Adresa pobytu či doručovací adresa
 •        Heslo v zašifrované podobě
 •        Profilové informace jako věk a pohlaví

Jaroslav Kmenta dále zpracovává údaje, které o Vás získá při nákupu zboží nebo tím, že používáte jeho služby. Jedná se o tyto údaje:

 •        IP adresa
 •        Soubory cookies
 •        Údaje o prohlížeči a zařízení
 •        Geografické údaje
 •        Údaje týkající se uskutečněných nákupů (tj. např. druh, cena zboží, datum nákupu, údaje o stavu zákaznického účtu)
 •        Případně jiný online identifikátor

Jaroslav Kmenta zpracovává tyto osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

 K jakým účelům a na základě jakých právních titulů zpracováváme Vaše osobní údaje?

 •        Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

-      Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření kupní smlouvy a její následné realizace, dodání objednaného zboží a také z důvodu plnění zákonných daňových povinností.

-      V případě tvorby objednávky Jaroslav Kmenta shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, adresa pobytu či doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Sdělení těchto osobních údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu kupní smlouvy, přičemž poskytnutí osobních údajů slouží primárně k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci a dále k Vašemu kontaktování za účelem doručení objednaného zboží.

 •        Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

o   Právním titulem ke zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracováváme osobní údaje dále také pro účely svých oprávněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace.

o   Při vyřizování reklamací shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, adresa pobytu či doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, transakční historie objednávek, údaje o koupeném zboží.

 •        Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletterů (obchodních sdělení)

o   V případě, že zaregistrujete Vaši e-mailovou adresu k odběru newsletterů, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu – e-mailová adresa, a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání nabídkových e-mailů a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Vaše Osobní údaje zde budeme zpracovávat až poté, kdy zaregistrujete Vaši e-mailovou adresu k odběru newsletterů na dekado.cz a následně dokončíte tuto registraci potvrzením souhlasu se zpracováním osobních údajů.

o   V případě stávajících zákazníků můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, e-mailová adresa za výše uvedeným účelem na základě právního titulu oprávněného zájmu.

 

 •        Zpracovávání údajů zákazníků se souhlasem pro marketingové a obchodní účely

o   V případě, že udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, pohlaví, věk, e-mailová adresa, IP adresa a z ní odvozená poloha, údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií, údaje týkající se uskutečněných nákupů, údaje o prohlížeči a zařízení a případně jiné online identifikátory, a to primárně za účelem vytvoření vhodné nabídky zboží a služeb Jaroslav Kmenta nebo třetích stran a v souvislosti s oslovením zákazníka dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

Souhlas s používáním cookies a jeho odvolání

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s užitím cookies. Souhlas s používáním cookies je dobrovolný. V případě, že nesouhlasíte se shromažďováním některých nebo všech souborů cookies, můžete zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče.  

Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?

 •        Vaše osobní údaje zpracováváme v případě zakoupení zboží v e-shopu po dobu realizace smluvního vztahu, dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. Vystavené daňové doklady jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení daňových dokladů jsou po dobu 10 let ode dne odeslání objednávky zákazníkem archivovány i objednávky.
 •        V případě, že Jaroslav Kmenta zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů k marketingovým a obchodním účelům nebo k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let, nebo do doby, dokud souhlas neodvoláte. Pokud svůj souhlas odvoláte, není tím dotčeno zpracování Vašich osobních údajů prováděné z naší strany pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s touto Informací o zpracování osobních údajů.

Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Jaroslava Kmenty a jeho zaměstnanců zpracovávány také našimi partnery. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si pečlivě vybíráme pouze mezi těmi, kteří nám poskytují dostatečné záruky o zpracování takto předaných osobních údajích.

Subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

 •        osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby, či provozovatelé technologií, které pro tyto služby využíváme (např. programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, rozesílání e-mailů, služby související s měřením návštěvnosti našich stránek a přizpůsobování jejich obsahu preferencím uživatelů);
 •        osoby, které pro nás zajišťují expedici zboží zákazníkům;

Jaroslav Kmenta je dále povinna některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. orgánům státní správy, soudům nebo orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním a občanským soudním řízením.

Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany Jaroslava Kmenty jakožto subjekt údajů?

 •        Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů - pokud je zpracování na souhlasu založeno, tj. např. souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely;
 •        Právo na přístup k osobním údajům - právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou námi zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím;
 •        Právo na přenesení údajů - právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné;
 •        Právo na opravu - právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají;
 •        Právo na omezení zpracování - právo požadovat, abychom omezili zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu ověřujeme správnost údajů; nebo pokud by z naší strany byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nežádáte provést jejich výmaz;
 •        Právo na výmaz - právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazali, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování; nebo pokud by z naší strany byly osobní údaje zpracovávány protiprávně;
 •        Právo vznést námitku - právo požadovat, abychom přestali zpracovávat Vaše osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu;
 •        Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Kontakt

V případě  dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na: shop@kmenta.cz

 

PŘÍLOHA č. 1. 

ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

Identifikace Subjektu údajů

Jméno a příjmení:         _________________________________________________

Datum narození:           _________________________________________________

Adresa:             _________________________________________________

Další identifikace (e-mail, telefonní číslo,…):       _______________________________

Předmět žádosti – Jaké právo chci využít

Právo na přístup

Stačí mi znát typy osobních údajů, které o mě zpracováváte (např. údaje nutné k plnění smlouvy nebo smluv, které jsme společně uzavřeli, nebo monitorování toho, jak využívám zakoupené služby atd.); nebo

Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, ale nepotřebuji obdržet kopie těchto osobních údajů; nebo

Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, a dále žádám o zaslání kopie těchto osobních údajů, a to tímto způsobem:

na následující emailovou adresu: ____________________; nebo

na následující adresu: ____________________.

Právo na opravu

Přeji si opravit/doplnit následující osobní údaje: ____________________________________

Aktuální hodnota osobních údajů je: ____________________________________

Právo na výmaz

Přeji si, abyste o mně dále nezpracovávali následující osobní údaje ____________ a vymazali je z vašich systémů.

Právo na omezení zpracování (popište, jaké zpracování si přejete omezit, případně uveďte, kterých osobních údajů se má omezení týkat)

Přeji si, abyste omezili následující zpracování __________ (popis zpracování, které si přejete omezit) mých osobních údajů __________ (kterých osobních údajů se má omezení týkat).

 

 

Právo na přenositelnost

Žádám o přenos těchto/všech osobních údajů, které o mě zpracováváte, ___________________________, v následujícím formátu ________________.

Osobní údaje přeneste mně na následující emailovou adresu: ___________

NEBO

Přeneste osobní údaje přímo následujícímu novému správci:

Jméno správce: ___________________________

Adresa správce: ___________________________

Email správce:   ___________________________

Telefon správce:           ___________________________

Právo vznést námitku proti zpracování

Vznáším námitku proti následujícímu zpracování mých osobních údajů: ________________

Pokud žádáte o výmaz/omezení zpracování a uznáme oprávněnost Vaší žádosti, budeme o výmazu/změně/omezení zpracování osobních údajů informovat všechny příjemce, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, s výjimkou případů, kdy by to bylo nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Máte zájem o informaci o takových příjemcích osobních údajů? (ANO/NE)

Důvod žádosti

Pokud žádáte o výkon práva na výmaz, práva na omezení zpracování nebo práva vznést námitku, uveďte, prosím, zdůvodnění Vaší žádosti. Pokud tak neučiníte, nemůže být žádosti vyhověno.

 

PŘÍLOHA č. 2. 

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

Jaroslav Kmenta

Dobrovského 724, 288 02 Nymburk 

shop@kmenta.cz

IČO: 71369350

DIČ: CZ6902160991

 Spotřebitel:

 

 

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Datum obdržení:

Způsob předání zboží: Osobně*/ prostřednictvím doručovatele*

Číslo účtu**:

Datum:

Podpis spotřebitele:

(pokud se tento formulář zasílá v listinné podobě)

*(nehodící se škrtněte)

** vaše číslo bankovního účtu, na které vám vrátíme náležitou částku

 

 

kmenta_figura